Zarządzanie ryzykiem w firmie

Zarządzanie ryzykiem w firmieZarządzanie ryzykiem w firmie

Konieczne jest zapewnienie środków na finansowanie strat wynikających z ryzyka poprzez tworzenie rezerw albo ubezpieczenie lub też zlecanie działalności obarczonej ryzykiem operacyjnym na zewnątrz (outsourcing).

W zakresie finansowania ryzyka generalnie przyjmowana jest strategia finansowania strat oczekiwanych, spowodowanych:

  • pomyłkami personelu (expected loss) - z bieżących przychodów firmy,
  • strat nadzwyczajnych, będących wynikiem niewydolności systemu kontroli (unexpected loss) - poprzez kapitał ekonomiczny,
  • strat katastroficznych, stwarzających zagrożenie dla integralności firmy - poprzez kapitał pochodzący z zewnątrz (ubezpieczenie, instrumenty pochodne).

Finansowanie ryzyka przez firmę

Finansowanie ryzyka przez firmę - firma może tworzyć swoje rezerwy kapitałowe (kapitał ekonomiczny) na sfinansowanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń mających podłoże operacyjne (chodzi w tym przypadku o te typy ryzyka, którym nie da się zapobiec poprzez organizację systemu kontroli z wykorzystaniem środków wyżej wymienionych).

Dla wyznaczenia wysokości tych rezerw stosowane są takie narzędzia jak analiza dyskryminacyjna, analiza trendów, arkusze ocen oraz aparat statystyczny wykorzystywany standardowo w zarządzaniu innymi rodzajami ryzyka (np. ryzyka rynkowego) - metodologia Value at Risk stress testing itp. Ponieważ jednak, w przypadku ryzyka operacyjnego często mamy do czynienia ze zdarzeniami występującymi sporadycznie - szczególnie tymi, które pociągają za sobą duże straty - bardziej odpowiednie dla wyznaczania ekspozycji firmy na ryzyko operacyjne (w kontekście tworzenia rezerw) są metodologie stosowane do badania zjawisk ekstremalnych (np. Extreme Value Theory).

Transfer ryzyka

Podobnie jak w przypadku finansowania ryzyka przez firmę, transfer ryzyka dotyczy przypadków, które nie dają zabsorbować wewnętrznie - w oparciu o system kontroli ryzyka z wykorzystaniem środków wymienionych w powyższych punktach. Transfer ryzyka może polegać na przekazaniu na zewnątrz finansowania skutków.

Pierwsza grupa dotyczy najczęściej zdarzeń, których konsekwencje nie są zbyt poważne, i które wynikają z niekompletnego, nieodpowiedniego systemu kontroli, nieodpowiednich procedur lub organizacji itp. Przypadki takie mogą być oczywiście wyeliminowane wewnętrznie poprzez odpowiednie modyfikacje procedur, ale mogą zostać również „wytransferowane” na zewnątrz poprzez zlecenie wykonania usługi partnerowi o bardziej odpowiedniej strukturze organizacyjnej (outsourcing).

Rozwiązanie takie może być szczególnie korzystne, gdy koszt wewnętrznej reorganizacji firmy byłby znaczny. W drugim przypadku, chodzi zazwyczaj o zdarzenia występujące bardzo rzadko, o skutkach stanowiących zagrożenie dla integralności firmy i takich, że ewentualne rezerwy kapitałowe na ich finansowanie byłyby tak wysokie, że ich koszt byłby dla firmy nie do udźwignięcia.

Finansowanie skutków ryzyka

W sprawie finansowania skutków ryzyka, dostępne są na rynku różne rodzaje produktów ubezpieczeniowych. Największymi aktorami na rynku tego typu produktów są firmy: Aon (instytucje finansowe), Marsh (wyniki finansowe), Willis (operacje międzynarodowe), Credit Suisse Group (operacje o dużej skali), Heath Lambert (ryzyko zawodowe, instytucje finansowe), Zurich Finance (straty o bardzo dużych rozmiarach), Swiss Re (standardowy pakiet dla instytucji finansowych - „Fiori”). Coraz bardziej jednak jest popularne - szczególnie wśród dużych korporacji/holdingów - organizowanie zależnych instytucji ubezpieczeniowych (tzw. captives), obsługujących instytucje spółki-matki i reasekurujących się na rynku. W początkowym stadium rozwoju są instrumenty pochodne pozwalające na zabezpieczanie się przed ryzykiem operacyjnym, choć jeśli przyjąć szerszą interpretację tego ryzyka, instrumenty tego typu w zakresie ubezpieczenia od zmian pogodowych lub katastrof są już na rynku dobrze znane.Zobacz podobne:
Po co nam ekonomia? Rola pieniądza

EkonomiaPo co nam ekonomia? Ekonomia towarzyszy każdemu z nas w życiu codziennym. To właśnie dlatego tak ważne jest, żeby zapoznać się z jej podstawowymi zasadami

Coaching jako forma motywowania pracowników

Coaching - forma motywowania pracownikówCoaching jako forma motywowania pracowników Dzisiejsze warunki, w jakich funkcjonują

Czym są pożyczki społecznościowe - social lending?

Czym są pożyczki społecznościowe?Czym są pożyczki społecznościowe? Kilka lat tem