Coaching jako forma motywowania pracowników

Coaching - forma motywowania pracownikówCoaching jako forma motywowania pracowników

Dzisiejsze warunki, w jakich funkcjonują firmy, spowodowały to, iż mamy do czynienia ze zmianami w relacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikiem (interpersonalnych, w stosunkach pracy).

Występujące w otoczeniu procesy, a w szczególności postępowanie globalizacji oraz potęgująca się konkurencja, spowodowały również pojawienie się zmian organizacyjnych wśród których należy wymienić następujące zmiany:

 • spłaszczenie struktur,
 • decentralizacja uprawnień,
 • utworzenie nowych form organizacji (np. organizacja wirtualna),
 • zwiększenie rangi pracy zespołowej,
 • wzrost zakresu kompetencji.

Zmiany mają miejsce również w systemach wartości zatrudnionych - wzrost poziomu wykształcenia owocuje:

 • przedkładaniem samorealizacji nad aktualnymi korzyściami materialnymi,
 • zmierzaniem do realizowania pracy złożonej i wymagającej,
 • zaciekawieniem stosunkami międzyludzkimi w miejscu pracy.

Przed kierownictwem staje więc zadanie związane ze wzbudzeniem zaangażowania pracowników w wykonywanie zlecanych im zadań. Obecnie odbiega się od kategorii ilości na konto jakości. Nie jest już zadowalające motywowanie do produktywnego realizowania zadań, ale zachęcanie ludzi do dobrych wyników swojej pracy. Od pracowników nie wymaga się jedynie realizowania zadań na pokaźniejszym poziomie, ale wykonywania określonych wzorców zachowań.
W stosunku do tych zatrudnionych, którzy mają na swoim koncie bogate doświadczenie zawodowe, rozwiązaniem aprobatywnym jest wykorzystanie coachingu, który dopasowany jest do ich osobniczych potrzeb. Aranżowane kursy i szkolenia, skierowane do pewnego grona osób, nie są już dla nich dostatecznie mocnym bodźcem motywującym do ówże rozwoju i poprawienia rezultatów pracy.

Czym jest coaching?

Mianem coachingu określa się zaplanowany, bilateralny proces, w którym człowiek rozwija konkretne kompetencje na skutek rzetelnej oceny, ukierunkowanej praktyki i cyklicznemu sprzężeniu zwrotnemu. Jest postacią rozwijania się, w której dana osoba (coach) daje wsparcie drugiej (podopiecznemu) w wystarczającym dla podopiecznego toku uczenia się i samorozwoju. Chodzi w nim o tym, że świadczona jest pomoc protegowanemu w zmierzaniu do realizacji swoich planów - w urzeczywistnianiu zmian tak, jak tego spodziewa się oraz w dążeniu w określonym przez niego kierunku.

Istota coachingu

Istotą coachingu jest właściwe słuchanie, zadawanie pytań i refleksji, w celu pomocy protegowanemu w wykorzystywaniu własnego doświadczenia. Wpływa to na poprawę w konkretnej dziedzinie, do wypracowywania osiągnięć. Wiąże się to zatem z aspektem psychologicznym i emocjonalnym.

Rodzaje coachingu

Wyróżnia się dwa rodzaje coachingu:

 • coaching dyrektywny - coach spełnia rolę eksperta i na drodze wykorzystywania własnego doświadczenia oraz wiedzy dostarcza zatrudnionemu sugestie co do rozwiązań meldowanych problemów.
 • coaching niedyrektywny - wspierający - jego istotą jest udzielanie pomocy podwładnemu w poszukiwaniu zadowalających dla niego rozwiązań. Dzięki niemu zatrudniony zdobywa pewność siebie. Jest to sposób efektywny jeśli chodzi o osoby posiadające:
  • duży kapitał (silną motywację),
  • wszechstronną wiedzę,
  • duże zdolności.

Coaching pozwala na uwolnienie ludzkich możliwości

Jest procesem modyfikowania ludzi i organizacji, metodą na motywowanie do nowych zachowań. Dzięki coachingowi człowiek zdaje sobie sprawę z posiadania dużego potencjału do pracy i orientuje działanie na zdobywanie nowych celów, które są dla niego próbą sił. Aktywizowanie, wspieranie, umacnianie przekonania o relewantnej roli w formie, wspomagają uzyskanie wspólnej dla zatrudnionego i formy wizji sukcesu. By dojść do celu, działanie to powinno posiadać naturę długotrwałą.
Coaching wykorzystuje się w niejednej sytuacji, np. wtedy, kiedy mamy do czynienia z problemami dotyczącymi :

 • stosunków interpersonalnych,
 • delegowania obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
 • maksymalizowania osobistego wpływu,
 • rozstrzygnięć sytuacji konfliktowych,
 • planowania i organizowania,
 • postępu myślenia analitycznego.

Jest także wyjątkowo niezbędny, kiedy istnieje wymóg nabycia nowych umiejętności, czego źródłem są zmiany stanowiska pracy, albo rozwijania kompetencji specyficznych, a też i wtedy, kiedy w danym przedsiębiorstwie przeprowadzane są ekstremistyczne zmiany lub po to, by rozwikłać specyficzne kwestie problematyczne. Obserwacje te udowadniają, że coaching jest konceptem, który wspomaga realizację celów zarazem firmy, jak i osób zatrudnionych podczas dekoniunktury. Z pewnością jego zainicjowanie ma związek z wiadomymi kosztami, aczkolwiek wymaga w głównej mierze zaangażowania ze strony kadry kierowniczej. Jest to sposób, który może przeistoczyć się tak naprawdę w dosyć efektywną metodę w rozwiązywaniu problemów, których przyczynę stanowią zmiany w otoczeniu makroekonomicznym.Zobacz podobne:
Inwestycyjne kupowanie mieszkań

Inwestycyjne kupno mieszkaniaMyśląc o zabezpieczeniu swojej przyszłości warto rozważyć inwestycyjne kupowanie mieszkań. Mieszkania dew

5 nawyków ludzi sukcesu

Człowiek sukcesuKażdy z nas marzy o życiowym sukcesie. Nie dla wszystkich jednak oznacza on to samo. Niezależnie od pola, na jakim chcemy go osiągn

Po co nam ekonomia? Rola pieniądza

EkonomiaPo co nam ekonomia? Ekonomia towarzyszy każdemu z nas w życiu codziennym. To właśnie dlatego tak ważne jest, żeby zapoznać się z jej podstawowymi zasadami